' />

Paremos el desalojo de Can Piella

Paremos el desalojo de Can Piella

Paremos el desalojo de Can Piella

Creada por
Can Piella Can Piella
Publicada hace
alrededor de 4 años
Tipo
Petición online

1675 firmas

1675 personas han participado

faltan3325 más!Integrar

Para integrar el formulario de esta campaña en tu sitio web copia y pega el siguiente código Javascript donde quieras que se muestre:


<script type="text/javascript" src="https://oiga.me/es/campaigns/paremos-el-desalojo-de-can-piella/widget.js"></script>

Atención En caso de no mostrar correctamente la altura es posible cambiarla con el valor height, es decir para que el widget tenga una altura de 1000px pondremos lo siguiente:

<script type="text/javascript" src="https://oiga.me/es/campaigns/paremos-el-desalojo-de-can-piella/widget.js?height=1000"></script>

Actualizaciones

Esta campaña todavía no dispone de actualizaciones.

Estadísticas

[[1349430074000, 95], [1362615367000, 95], [1375800660000, 95], [1388985953000, 95], [1402171246000, 95], [1415356539000, 95], [1428541832000, 95], [1441727125000, 95], [1454912418000, 95], [1468097711000, 95]]

Destinatarios

Tu mensaje será enviado a:

ventas[arroba]grupoalcaraz.com
alex.ventas[arroba]grupoalcaraz.com
dluna[arroba]isgo.es

CAT: Demana la retirada de l'ordre de desallotjament cautelar dictat per Claudio Alejandro Montero Fernandez -jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola de Vallès- contra Can Piella.

CAST: Pide la retirada de la orden de desalojo cautelar dictado por Claudio Alejandro Montero Fernandez -Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Cerdanyola de Vallés- contra Can Piella.

Seguir leyendo

CAT: “Cautelar” a l'ús social de Can Piella”

L'Audiència Judicial de Cerdanyola del Vallés ha dictat el desallotjament cautelar de la masia de Can Piella a partir del proper 15 d'octubre. Aquesta mesura pretén posar fi a l'ús social de la terra, que durant 3 anys hi han dut a terme veïns i veïnes associades.

La masia, tot i ser patrimoni històric i cultural català, estava en estat ruïnós, després de més de 10 anys d'abandó. Això evidencia la falta de projectes d'ús per part de la propietat (Malca2 S.A., una societat del Grup immobiliari Alcaraz), aparentment poc interessada en la conservació de l'immoble.

D'altra banda, un grup de persones dels pobles del voltant - i no tant voltant - porten més de 3 anys donant un ús social a aquest espai que semblava ja condemnat a la mort. La nombrosa assistència a les activitats, així com la participació de veïns en el conreu col·lectiu de la terra i les tasques de rehabilitació, han evidenciat la necessitat d'un ús social de l'espai en un context de crisi com l'actual. A més a més, cal recordar que la població més propera - La Llagosta – és, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el quart municipi amb menor Renda Familiar Disponible Bruta de Catalunya.

Malgrat aquesta necessitat, l'Audiència n'ha dictat el desallotjament cautelar en el termini de 10 dies, al·legant el dret d'ús de la finca per part de la propietat. Tanmateix, aquesta ha estat absent i mai ha volgut dialogar amb aquells que sí que en feien ús. Així, a partir del 15 d'Octubre es vol posar fi a les activitats que fins ara es duien a terme a la masia.

En aquest sentit s'ha iniciat una recollida de signatures a oiga.me per a demanar al Jutge del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 de Cerdanyola del Vallès la revocació d'aquest desallotjament cautelar, per considerar-la improcedent.

Per què Can Piella?

Amb l'autogestió, l'autonomia i el treball col·lectiu com a pilars centrals, Can Piella vol construir i difondre alternatives al model de societat actual, per a contribuir a que es realitzi un canvi social que ens porti cap a “un món més altruista, sostenible, ecològic i solidari, amb un clar replantejament del consum i on les relacions de dominació siguin petites imperfeccions i no la tònica general”.

El projecte integra tant a veïns i veïnes de les poblacions més properes, que han volgut començar a treballar la terra de forma col·lectiva, com a col·lectius de pensament crític, iniciatives d'investigació en sistemes energètics alternatius, caus i esplais, entre d'altres. Tots ells han trobat a Can Piella un espai de reflexió, debat i treball comunitari, la qual cosa ha quedat reflectida en nombrosos mitjans de comunicació, com ara La directa o La veu de Montcada. Se'n pot trobar més informació a la seva plana web: www.canpiella.cat .

El problema que evoca el desallotjament de Can Piella és un problema global de la nostra societat, que enfronta constantment el mite del progrés amb una realitat social que degenera, en benefici d'una visió purament economicista.

De debò ens creiem que projectes com l'Eurovegas o el Barcelona World són necessaris?

De debò és necessari seguir fent créixer les grans conurbacions als pocs reductes de terres rurals cultivades que, com Can Piella, hi queden?

De debò algú creu que podrem sortir de la gran crisi actual si seguim amb els mateixos patrons que ens hi han portat?

L'èxit d'iniciatives com ara Can Piella, amb més de 1.700 socis, evidencia la necessitat de projectes que ens reacostin i reapropiïn de la terra, així com un clar replantejament de les relacions socials, més enllà de la competitivitat i l'hedonisme, en pro del treball col·lectiu i comunitari.

I és que alguna cosa està canviant en moltes consciències. Cada cop són més les PERSONES que, com a Can Piella, es qüestionen la visió oficial d'aquesta crisi multidimensional i les seves causes.

A més, Can Piella suposa només una petita part de tot un moviment arreu del país i del món que, com les ocupacions a Somontes (Andalusia) o la plataforma Aturem Eurovegas, lluita per aconseguir un canvi real i una altra relació de les persones amb la Terra.

No és estrany, doncs, que iniciatives com aquesta incomodin a les elits polítiques i econòmiques, que pretenen seguir instrumentalitzant la població. Però hi han coses que mai podran desallotjar...

No podran desallotjar les consciències que ha despertat aquest projecte.

No podran desallotjar la necessitat de compartir, enfront a competir.

No podran desallotjar les ganes de construir una nova societat.

Les idees que mouen Can Piella seguiran enfortint-se.

Ni la Terra, ni l'esperança, mai les podran tapiar.

Can Piella està viva!

Información actualizada en @CanPiella #CanpiellaVive #CovantAutonomia i www.canpiella.cat

CAST: “Cautelar” al uso social de Can Piella

La Audiencia Judicial de Cerdanyola del Vallés ha dictado el desalojo cautelar de la masia de Can Piella a partir del próximo 15 de octubre. Esta medida pretende poner fin al uso social de la tierra, que durante 3 años han desarrollado allí vecinos y vecinas asociadas.

La masía, a pesar de ser patrimonio histórico y cultural, estaba en estado ruinoso, después de más de 10 años de abandono. Esto hace evidente la falta de proyectos de uso por parte de la propiedad (Malca2 S.A., una sociedad del Grupo immobiliario Alcaraz), aparentemente poco interesada en la conservación del inmueble.

Por otro lado, un grupo de personas de los pueblos de alrededor - y no tan alrededor - llevan más de 3 años dando un uso social a este espacio que parecía ya condenado a la muerte. La numerosa asistencia a las actividades, así como la participación de vecinos en el cultivo colectivo de la tierra y las tareas de rehabilitación, han evidenciado la necesidad de un uso social del espacio en un contexto de crisis como el actual. Además, hace falta recordar que la población más próxima - La Llagosta – es, según el Institut d'Estadística de Catalunya, el cuarto municipio con menor Renta Familiar Disponible Bruta de Cataluña.

A pesar de esta necesidad, la Audiencia ha dictado el desalojo cautelar en el plazo de 10 días, alegando el derecho de uso de la finca por parte de la propiedad. Sin embargo, ésta ha estado ausente y nunca ha querido dialogar con aquellos que si que le daban uso. Así pues, a partir del 15 de Octubre se quiere poner fin a las actividades que hasta ahora se llevaban a cabo en la masía.

En este sentido se ha iniciado una recogida de firmas en oiga.me para pedir al juez del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción núm. 3 de Cerdanyola del Vallès la revocación de este desalojo cautelar, por considerarla improcedente.

Por qué Can Piella?

Con la autogestión, la autonomía y el trabajo colectivo como pilares centrales, Can Piella quiere construir y difundir alternativas al modelo de sociedad actual, para contribuir a que se realize un cambio social que nos lleve hacia “un mundo más altruista, sostenible, ecológico y solidario, con un claro replanteamiento del consumo y donde las relaciones de dominación sean pequeñas imperfecciones y no la tónica general”.

El proyecto integra tanto a vecinos y vecinas de las poblaciones más próximas, que han querido empezar a trabajar la tierra de forma colectiva, así como a colectivos de pensamiento crítico, iniciativas de investigación en sistemas energéticos alternativos, caus y esplais, entre otros. Todos ellos han encontrado en Can Piella un espacio de reflexión, debate y trabajo comunitario, que ha quedado reflejado en numerosos medios de comunicación, como ahora La directa o La veu de Montcada. Se puede encontrar más información en su página web: www.canpiella.cat .

El problema que evoca el desalojo de Can Piella es un problema global de nuestra sociedad, que enfrenta constantemente el mito del progreso con una realidad social que degenera, en beneficio de una visión puramente economicista. ¿En serio nos creemos que proyectos como Eurovegas o Barcelona World son necesarios? ¿En serio es necesario seguir haciendo crecer las grandes conurbaciones en los pocos reductos de tierras rurales cultivadas que aún quedan como Can Piella? ¿En serio alguien cree que podremos salir de la gran crisis actual si seguimos con los mismos patrones que nos han traído hasta aquí?

El éxito de iniciativas como Can Piella, con más de 1.700 socios, pone en evidencia la necesidad de proyectos que nos reacerquen y reapropien de la tierra asi como un claro replanteamiento de las relaciones sociales, más allá de la competitividad y el hedonismo, en pro del trabajo colectivo y comunitario.

Y es que alguna cosa está cambiando en muchas conciencias. Cada vez son más las PERSONAS que, como en Can Piella, se cuestionan la visión oficial de esta crisis multidimensional y sus causas. Además, Can Piella supone sólo una pequeña parte de todo un movimiento en todo el país y el mundo que, como las ocupaciones en Somontes (Andalucía) o la plataforma Aturem Eurovegas, lucha para conseguir un cambio real y otra relación de las personas con la Tierra.

No es extraño entonces, que iniciativas como ésta incomoden a las élites políticas y económicas, que pretenden seguir instrumentalizando a la población. Pero hay cosas que nunca podrán desalojar... No podrán desalojar las conciencias que ha despertado este proyecto. No podrán desalojar la necesidad de compartir, frente a competir. No podrán desalojar las ganas de construir una nueva sociedad.

Las ideas que mueven Can Piella seguirán fortaleciéndose.

Ni la Tierra, ni la esperanza, las podrán tapiar nunca.

Can Piella está viva!

Información actualizada en @CanPiella   #CanpiellaVive   #CovantAutonomia i www.canpiella.cat

Amb el suport de: - Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya (ASAC!) - la xarxa internacional Reclaim the Fields - Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (La Llagosta) - col·lectiu Repoblament - Enginyeria Sense Fronteres

Campaña archivada


Esta campaña ha sido archivada, ya no puedes participar más.